Ngurrivung le Ruolhai Rev.Thangngur Tawngtaina Pukah

By ~ Ngurrivung Team

Mi tam takin ei ram sunga hmun poimaw hai humhal le vawngthat a tul thu an hril hlak a, amiruokchu a tak ngeia siemthat tumna lungril a piengnaw leiin am a ni ding voisun chen hin ei mi hmasa hai lo sirna le sulhnung hai lungsiet um takin an la um zing el hih!

Tv. Ngurrivung le ruol threnkhat hai chun tukum November thla bul lai khan Rev. Thangn­gur a tawng­taina puk, Phulpui, Van­gai tlang a um le hmun poimaw hai a hmun ngeiah enna an nei. Ei hnam le inzawma hmun poimaw hai hi humhal le cheibawl hi thil makmaw a nih.

"Ei ram tungding nawkna ding chun ei intanna a zung hai humhal le cheibawl a tul a nih," ti'n Ngurrivung chun a hril.

Tv. Ngurrivung le ruol thenkhat hai in Phulpui rama Rev Thangngur a tawngtaina puk an va kan lai. Kum: 2016

0 comments: