Pathien in mi lawm a ti?

Kum 2017 Manipur Assembly a MLA ni nuom hai chét dan hi Pathien lawmtlak a ni dim? Pu Tv. Ngurrivung a tawngbau hi ngun takin lo ngaituo dingin mipui fiel ei nih. Eini tienga Pathien laka ei thaw ding khawm ngaituo sa bawk ei tiu. Hi le inzawm a Pu. Tv. Ngurrivung a lekha ziek hung insuo la ning a tih.


Issued by: Ngurrivung Team 20170 comments: