Tipaimukh Biel Fang Le Beisena

~ By Ngurrivung Team, Dt: 19 January 2017.

Kum 2016 Krismas hma met khan Pu Tv. Ngurrivung chu Aizawl suok sanin Tipaimukh constituency a khuo hai sir in hun a hmanga. Thla khat vang Hmarbiel, Vangaitlang le Tuidungah a cham a; biel sunga khuo pakhat char (in pahni umna) a sir thel ti lo chu a fang suok vawng a nih.

Za-ah in sawmkuo-panga vel ah lut in mipui hai kuomah an vote hlu tak a hni pei a nih. Tlangram inzin hi thil awlsam an naw a; motor a nei naw leiin a tam lem hieng Tuolbung-Maulien le hmun dang a tam lem hai ke a lawn a ngai hlak. Ei ram in hmasawnna ei mamaw zie chu a hretu vawng ei ni fur tah leiin, Internet khawvel le khawpuia um Tipaimukh Constituency a vote nei hai khoma ei hriet zing ding chu: Mani vote indik takin hmang tum seng ei tiu. 

Inzin report a kip a kawi a hril ding tam tak a um a, amiruokchu a tlangpui le beiseina thar hai tarlang phot ei tih.  

1. Pu Tv. Ngurrivung le ruoltha haiin mi in ah lekha an sem. An lekha sem hi poisa sum an nawh.

 
Pu Tv. Ngurrivung le a ruolhai lekha sem hi poisa sum an nawh.

 2. Lampui pik pal rin lovin, Pu Tv. Ngurrivung in khuo kilkhawr a um hai khom a kan rin nawh. A harsa khoma ram le hnam tadinga pensuok dinga lo intiem tah a nih.  

 

3. Motor fe theina (Lungthulien-Senvon) inkar ah mi pickup hnungah a chuong. Road le transport system tha tak ei ram in a mamaw ei hrietna kha a sawt vieu tah. 

Lungthulien a inthoka Senvon pan ding.
 

4. Biel mipui mamaw le tul hai ngun taka ngaithlak a ni a. An harsatna le beidawngna hai nisa in a liempui ngei theina dingin fak le dawn zawngna, lampui tha le thil dang hai hriltlang a nih.5. Khawpui a um hai chet dan le ei ram mipui hai khawsak dan kar a hla hrat hle. INTHLAKTHLENG ei tul a nih.


Khuo thenkhatah nuhmei hai bu suk dan. 

6. Pi le pu haiin an hril hlak, tuchen a ei la hril, hnam ro hai cheibawl le humal ding tam tak ei nei a. Pu Tv. Ngurrivung chu a hmun ngeiah Lalruong Lungkap en in a fe.


Lalruong Lungkap, Patpuihmun.

7. Sorkar school a 'absentee teacher' hai ei naupang hai, nakie hun a thuoitu ni thei dinghai, hmakhuo an ngai nawh. Sorkar thawktu ha'n hmathuoitu an tul a. Biel sunga sorkar thawktuhai lu chu MLA a nih. 'MLA Pu Tv. Ngurrivung' a ni chun biel sungah umhmun khuorin hma a lak ding a nih.  

Tipaimukh constituency sunga naupang thenkhat hai.

8. Upa le naupang an mamaw indang a tih. Amiruokchu, sorkar a inthoka ei hmu ding ni si - thangpuina, healthcare, lampui tha, 'facilities' dang hai - chang phak mumal lo a ei um hi thil indik an nawh a. Thaw ro, var thar thut ei tiu, a pawi nawh; ei ramah indiktakin rorel ei tiu.

Pu Tv. Ngurrivung in upa deu hai lai campaign a nei lai.

Pu Tv. Ngurrivung le thalai hai.

9. I poun pha a zal nuom le i puonsil sil ve ngam mi Tipaimukh constituency in a mamaw a nih.


Ngainatu haiin Pu Tv. Ngurrivung ditsak takin an puontha, Puonripui, pha in an lo inzal hadam tir.

10.Mi indik, faru ngailo, taima, tlawmngai le inngaitlawm mi Tipaimukh Constituency sungah an la tam! Hieng ang mihai zarin ei ramah indikna changchawiin ro ei la rel ngei ei beisei a nih.

Ahnuoia lawng zaptu hin Pu Tv. Ngurrivung a inthok ngiet le ngen nei der lovin, nisa lum hnuoiah, Tuiruong vadung bula khuo hai lawngleng in a fepui. Ama hi 'Hmangaina Vote' nei a ni a. Hmangaina chu a hlu bek bek leiin tangka sum a inchawk thei a ni nawh!


Aw Lalpa, lawmthu kan hril che.


-Ngurrivung Campaign Team 2017-

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. A site hih a puithu khawp el. Tling ngei dingin ditsakna kan hlan che. I lo tling ani chun hi website hih info(mipui harsatnahai)intlunna di'n a tangkai hle ding a nih. All the best!

    ReplyDelete